Проведення позачергових Загальних зборів

До уваги акціонерів

Акціонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентраль»

 (далі – Товариство) (код ЄДРПОУ 00131771),

місцезнаходження товариства: Бериславське шосе, 1, місто Херсон,

Україна, 73000.

 

Повідомляємо Вас про проведення позачергових Загальних зборів

Акціонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентраль»!

 

  Місце реєстрації учасників та проведення позачергових Загальних зборів: м. Херсон, Бериславське шосе, 1, конференц-зал АТ «Херсонська ТЕЦ» (2-й поверх).

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у позачергових Загальних зборах: 06 жовтня 2020 року, з 10 години 00 хвилин до 10 години 45 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) позачергових Загальних зборів: 06 жовтня 2020 року об 11 годині 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах, встановлена 30 вересня 2020 року (станом на 24 годину).

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

   1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових Загальних зборів Товариства.

3. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

ПРОЄКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

1. Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів Товариства у складі:

   1) Шуляка Людмила  Анатоліївна – голова лічильної комісії;

2) Фролов  Юрій  Валентинович – член лічильної комісії.

2. Припинити повноваження лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.

 

2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових Загальних зборів Товариства.

Затвердити такий порядок проведення (регламент) позачергових Загальних зборів Товариства (далі – збори):

Доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою зборів за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проєкт рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені та підраховує голоси. Голова зборів оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);

- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в зборах печаткою Товариства.

 

3. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів:

  1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих позачергових Загальних зборів Товариства значних правочинів, а саме – укладення з постачальником природного газу (далі - Постачальник) договорів на осінньо-зимовий опалювальний період 2020-2021 років:

- для виробництва теплової енергії, яка споживається населенням, гранична сукупна вартість яких з витратами на транспортування природного газу не перевищуватиме 240 000 000,00 грн;

- для виробництва теплової енергії, яка споживається бюджетними установами (організаціями), гранична сукупна вартість яких з витратами на транспортування природного газу не перевищуватиме 32 000 000,00 грн;

- для виробництва теплової енергії, яка споживається підприємствами, організаціями та іншими споживачами (крім бюджетних установ/організацій), гранична сукупна вартість яких з витратами на транспортування природного газу не перевищуватиме 10 000 000,00 грн;

- на виробництво електричної енергії, гранична сукупна вартість яких з витратами на транспортування природного газу не перевищуватиме 140 000 000,00 грн.

  2. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих позачергових Загальних зборів Товариства значних правочинів, а саме – укладення з АТ «Херсонгаз» договору на оплату послуг з розподілу природного газу на осінньо-зимовий опалювальний період 2020-2021 років, гранична сукупна вартість якого не перевищуватиме 66 000 000,00 грн.

  3. Уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих позачергових Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних у пунктах 1 та 2 цього рішення.

     4. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства, Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктами 1 та 2 цього рішення, щодо яких позачергові Загальні збори Товариства попередньо надали згоду на вчинення, без отримання згоди Наглядової ради Товариства на вчинення таких значних правочинів.

 

Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонери мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного щоденно (крім вихідних, святкових та неробочих днів), 08 години 30 хвилин до 15 години 00 хвилин, у п’ятницю з 08 години 30 хвилин до 14 години 00 хвилин (обідня перерва з 12 години 15 хвилин до 12 години 45 хвилин), за адресою: 73036, м. Херсон, Бериславське шосе, 1, адміністративна будівля, а в день проведення позачергових Загальних зборів – також у місці їх проведення м. Херсон, Бериславське шосе, 1, конференц-зал АТ «Херсонська ТЕЦ» (2-й поверх), з 08 години 30 хвилин до 09 години 30 хвилин.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є  Колганов Олександр Гарійович.

Телефон для довідок: (0552)  366-130.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: http://www.tec.ks.ua/.

 

Товариство до початку позачергових Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів до дати проведення позачергових Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Для реєстрації та участі в позачергових Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, також – довіреність або інші документи, які посвідчують право представника на участь у позачергових Загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України.

Представником акціонера на позачергових Загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на позачергових Загальних зборах.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на позачергових Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це Виконавчий орган Товариства.

Повідомлення акціонером Виконавчого органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного позачергових Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на позачергових Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах декільком своїм представникам.